DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -0.94 Δ DegF / day
  67.43 DegF average