DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  0.14 Δ DegF / day
  75.75 DegF average