DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -0.08 Δ DegF / day
  57.60 DegF average