DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -0.03 Δ DegF / day
  56.50 DegF average