DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -0.29 Δ DegF / day
  71.81 DegF average