DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -1.016 Δ DegF / day
  38.45 DegF average