DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -0.53 Δ DegF / day
  36.61 DegF average