DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  0.844 Δ DegF / day
  42.05 DegF average