DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  -0.105 Δ DegF / day
  33.49 DegF average