DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  0.25 Δ DegF / day
  69.17 DegF average