DegF
 Narrows Temp
 Narrows Trend

Narrows Trend:
  0.04 Δ DegF / day
  36.50 DegF average