DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  0.045 Δ DegF / day
  34.03 DegF average
South Lake Trend:
  0.457 Δ DegF / day
  33.62 DegF average