DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  0.55 Δ DegF / day
  76.96 DegF average
Narrows Trend:
  0.25 Δ DegF / day
  76.85 DegF average
South Lake Trend:
  0.32 Δ DegF / day
  77.99 DegF average