DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  0.94 Δ DegF / day
  58.43 DegF average
Narrows Trend:
  2.19 Δ DegF / day
  61.74 DegF average
South Lake Trend:
  2.24 Δ DegF / day
  64.03 DegF average