DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  -0.639 Δ DegF / day
  42.87 DegF average
Narrows Trend:
  -0.893 Δ DegF / day
  39.02 DegF average
South Lake Trend:
  -0.853 Δ DegF / day
  39.12 DegF average