DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  -0.010 Δ DegF / day
  32.61 DegF average
South Lake Trend:
  -0.005 Δ DegF / day
  34.13 DegF average