DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  0.311 Δ DegF / day
  62.99 DegF average
Narrows Trend:
  0.573 Δ DegF / day
  63.51 DegF average
South Lake Trend:
  0.721 Δ DegF / day
  64.48 DegF average