DegF
 Dam Temp
 Narrows Temp
 South Lake Temp
 Dam Trend
 Narrows Trend
 South Lake Trend

Dam Trend:
  -0.75 Δ DegF / day
  67.77 DegF average
Narrows Trend:
  -0.94 Δ DegF / day
  67.97 DegF average
South Lake Trend:
  -0.78 Δ DegF / day
  68.44 DegF average